• Home
  • Begrippenlijst

Begrippenlijst

Aansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering dekt de vergoeding die u moet betalen aan anderen als u een schade veroorzaakt bij een ander. De verzekering dekt alleen ongelukken, geen schade die u opzettelijk veroorzaakt. Een WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering) is verplicht voor wie een auto, motor, brommer of snorfiets heeft.

Acceptatieplicht

Verzekeraars zijn verplicht mensen te accepteren voor de basisverzekering ziektekosten, ongeacht leeftijd, geslacht of gezondheid.

Afkoopwaarde

Het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van een levensverzekering.

Allrisk verzekering

Een verzekering die dekking van verlies of schade dekt, ook wanneer de schade door eigen schuld van de verzekerde is ontstaan. Ondanks de naam is niet elk risico gedekt.

Annuleringsverzekering

Deze verzekering vergoedt (geheel of gedeeltelijk) de reissom, annuleringskosten of verblijfskosten als u een vakantie door onvoorziene reden moet afbreken of annuleren.

Assurantiebelasting

Bij de meeste verzekeringen betaalt u boven op het premiebedrag belasting. De verzekeraar brengt de belasting in rekening. Deze belasting wordt doorbetaald aan de belastingdienst.

Autoverzekering

Er zijn drie gebruikelijke vormen. De WA (wettelijke aansprakelijkheid) is verplicht. U bent dan verzekerd als u schade aan een ander toebrengt. Daarboven kunt u een cascoverzekering afsluiten die andere schades dekt. Hiervan zijn 2 vormen, de beperkt casco en volledig casco. De beperkt casco dekt schade door brand, diefstal en ruitschade e.d. De volledig casco dekt schade door aanrijding en eigen schuld.

Begunstigde

Degene die volgens de verzekeringspolis gerechtigd is de verzekeringsuitkering in ontvangst te nemen. Meestal is dit de verzekerde zelf, behalve bij een overlijdensverzekering.

Bonus/malussysteem

Vooral bekend van autoverzekeringen waarbij de premie (no-claim korting) daalt naarmate u langer schadevrij rijdt, en stijgt als u schade meldt.

Caravanverzekering

Deze verzekering dekt schade aan of verlies van uw caravan en de vaste inventaris hiervan, zolang de schade niet door u zelf veroorzaakt is.

Cascoverzekering

Een verzekering die de financiële gevolgen van schade aan uw voertuig (bijv. auto, motor, scooter/bromfiets of boot) vergoed. Hiervan zijn 2 varianten, de beperkt casco en de volledig casco.

Claim

Een verzoek aan de verzekeraar tot het vergoeden van een schade die door de verzekering wordt gedekt.

Dagwaarde

De waarde van een verzekerd object op het moment van schade, oftewel het bedrag wat nodig is om een gelijkwaardig goed te kunnen aanschaffen.

Dekking

Met de dekking van de verzekering wordt aangegeven wat er en voor welk bedrag het verzekerd is.

Diefstalverzekering

Een verzekering die de schade dekt die het gevolg is van diefstal van het verzekerde object.

(Doorlopende) provisie

De kosten die een tussenpersoon in rekening brengt voor het onderbrengen van een verzekering bij een verzekeringsmaatschappij. Meestal is dit een percentage van het verzekerd bedrag of de premie.

Eigen risico

Gedeelte van de schade dat niet door de verzekeraar vergoed wordt, maar voor rekening van de verzekerde blijft. Vaak kan de hoogte van het eigen risico zelf worden gekozen. Een hoger eigen risico betekent een lagere verzekeringspremie.

Gemengde verzekering

Bij deze verzekering wordt in één polis het overlijdensrisico afgedekt en vermogen opgebouwd. Er wordt uitgekeerd als de verzekering afloopt of als de verzekerde komt te overlijden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. Een gemengde verzekering wordt vaak afgesloten in combinatie met een leven- of spaarhypotheek.

Glasverzekering

Een verzekering voor spiegel, venster- en ander glas dienend tot lichtdoorlating tegen breuk en soms ook tegen beschadiging. Vergoeding vindt in natura plaats. In dat geval draagt de verzekeraar er zorg voor dat het gebroken glas van de dezelfde kwaliteit wordt vervangen.

Groene kaart

Internationaal bewijs van uw WA-verzekering.

Hypotheek

Een hypotheek is een geldlening met een onroerend goed (zoals: een huis) als onderpand.

Inboedelverzekering

Een verzekering tegen financiële gevolgen van schade aan of diefstal van uw bezittingen die verplaatsbaar zijn: meubilair, kleding, telefoon en televisie bijvoorbeeld. De polissen verschillen in wat voor schade ze dekken (brand, schroeien, diefstal na inbraak, overstroming).

Kapitaalverzekering

Een kapitaalverzekering geeft aan het eind van de looptijd of bij overlijden van de verzekerde(n) recht op een eenmalige kapitaaluitkering. Door premie te betalen wordt er gespaard voor een bepaald doel. Een doel kan zijn het aflossen van een hypotheek of het financieren van een aanvullend pensioen.

Levensverzekering

Een levensverzekering is de verzamelnaam voor alle verzekeringen die te maken hebben met het leven, dood en de uitvaart van een mens. De meest bekende voorbeelden zijn de lijfrenteverzekering, kapitaalverzekering en de overlijdensrisicoverzekering.

Lijfrenteverzekering

Een lijfrentepolis is vaak een aanvulling op pensioeninkomen en ontvangt u vanaf de overeengekomen ingangsdatum periodiek. De verzekeringsmaatschappij betaalt u vanaf dat moment op regelmatige tijdstippen een bedrag.

Naturaverzekering

Een verzekering die geen geld uitkeert. Een zorgverzekering in natura geeft u recht op zorg, in plaats van een financiële vergoeding. Bij een uitvaartverzekering wordt in natura wordt een begrafenis of crematie geregeld.

Nieuwwaarde

Het bedrag dat nodig is om hetzelfde soort artikel als het verzekerde object nieuw aan te schaffen.

No-claim

De korting die een verzekeringsnemer krijgt op zijn premieverplichting, indien hij geen schadeclaims heeft ingediend gedurende de voorgaande periode(n). De korting kan oplopen naarmate gedurende langere tijd geen claims worden ingediend.

Nominale premie

De nominale premie is een vast bedrag dat u periodiek voor uw verzekering betaalt. Deze nominale premie is niet afhankelijk van bijvoorbeeld leeftijd of gezondheid. Voor de zorgverzekering betaalt iedereen die ouder is dan 18 jaar een nominale premie.

Onderverzekering

Er is sprake van onderverzekering als het bedrag waarvoor men verzekerd is lager ligt dan de werkelijke waarde van het verzekerde object. Er wordt in dat geval dus altijd minder schadevergoeding uitbetaald dan de werkelijk geleden schade.

Ongevallenverzekering

Een verzekering die uitkeert als de verzekerde door een ongeval wordt getroffen. Meestal is de uitkering bij overlijden, blijvende invaliditeit of een vergoeding van medische kosten die niet worden gedekt door de zorgverzekering.

Opstalverzekering

Een verzekering waarmee uw huis en alle zaken die daar aan vast zitten (niet uw inboedel) tegen risico's als brand, storm, inbraak en andere schade. Een opstalverzekering is vaak verplicht bij het afsluiten van een hypotheek.

Overlijdensrisicoverzekering

Een verzekering die tot uitkering komt bij het overlijden van de verzekerde.

Pakketpolis

Een polis waarin meerdere verschillende risico's zijn verzekerd. Dit is dus eigenlijk een combinatie van diverse polissen en wordt daarom ook wel een combinatiepolis genoemd.

Polis

De polis is een schriftelijke bevestiging van de verzekeringsovereenkomst, ondertekend door de verzekeraar. De verzekeraar is wettelijk verplicht voor elke afgesloten verzekering een polis op te stellen en toe te sturen.

Polisblad

Een onderdeel van de polis waarin de gegevens vermeld worden voor de betreffende verzekering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het polisnummer, naam en adres van de verzekerde, het verzekerd bedrag, het eigen risico en de aanvangs- en einddatum van de verzekering.

Polisnummer

Het nummer waar de verzekering onder bekend is bij de verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon.

Premie

Het bedrag dat de verzekerde aan de verzekeraar moet betalen om verzekerd te zijn. Meestal wordt deze periodiek (per maand, kwartaal of jaar) betaald.

Rechtsbijstandsverzekering

Een verzekering die voor juridische ondersteuning zorgt als de verzekerde in een conflict terechtkomt.

Reisverzekering

Deze verzekering biedt dekking voor diverse zaken op reis of vakantie. Dit kan zijn verlies van of schade aan bagage, medische hulp en repatriëringskosten. Vele verzekeraars bieden ook een doorlopende reisverzekering, waarmee u met één verzekering het hele jaar door op alle reizen bent verzekerd.

Schadeverzekering

Het soort verzekering die het risico op een eventuele schade afdekt. Dit kan schade zijn aan bezittingen, maar ook financiële schade die ontstaat als u bijvoorbeeld niet meer kunt werken. Hieronder vallen onder meer de woonhuis-, opstal en inboedelverzekering, de aansprakelijkheidsverzekering, de rechtsbijstandsverzekering en de autoverzekering.

Uitvaartverzekering

Dit type verzekering, ook wel begrafenisverzekering genoemd, dekt de kosten van de begrafenis of crematie van de verzekerde persoon. Vaak gaat het hier om een naturaverzekering: er wordt geen geld uitgekeerd, maar de verzekeraar regelt de begrafenis of crematie.

Verzekeraar

Een bedrijf dat verzekeringen aanbiedt en uitkeert volgens de in de polis vermelde dekking. Een ander woord hiervoor is verzekeringsmaatschappij.

Verzekerd kapitaal

De hoogte van de verzekeringsuitkering of het (maximum)bedrag waarvoor iets verzekerd is.

Verzekerde

Degene die zich tegen bepaalde risico's, gespecificeerd in de verzekeringspolis, heeft laten verzekeren bij een verzekeraar.

Verzekeringsnemer

Degene op wiens naam de verzekering is afgesloten.

Verzekeringsverplichting

In Nederland zijn twee verzekeringen verplicht: de basisverzekering tegen ziektekosten en een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) voor wie een auto, motor, brommer of snorfiets heeft.

Woonverzekering

Een opstalverzekering en inboedelverzekering zijn de bekendste soorten woonverzekeringen.

Zorgplicht

In Nederland geldt de zorgplicht, waardoor uw dienstverleners in alle vakgebieden ervoor moeten zorgen dat ze in uw belang handelen. Voor een financieel adviseur geldt dus dat ze onafhankelijk u het beste advies moeten geven, zonder enige mogelijke andere financiële belangen mee te laten spelen. Hierdoor bent u verzekerd van een uitstekende service, zolang u zelf ook alle benodigde gegevens goed aanlevert.

Zorgverzekering

Ook wel bekend als ziektekostenverzekering, is een verzekering die de kosten dekt van een bezoek aan dokter, specialist of ziekenhuis. Elke zorgverzekering is verplicht een dekking tegen een zogenoemd basispakket aan zorgbehoeften op te nemen.